Beställningar
Alla beställningar skall vara skriftliga för att var giltiga. Muntlig beställning godkänns inte som underlag för överenskommelse mellan kund och varv. Beställning kan ske genom att använda vårt beställningsformulär eller genom e-mail. I beställningen skall framgå vad som beställs i sak. Beställning av typen “vinterplats som tidigare år” godkänns ej.

Betalning
Vinter- och sommarplatser faktureras för betalning i förskott. Om annat ej anges är betalningsvillkoren 20 dagar netto. Utebliven betalning innebär att varvet förbehåller sig rätten att villkorslöst sälja en bokad plats till annan kund.

Tilläggstjänster och service betalas mot faktura då arbetet är utfört. Utförda arbeten eller tjänster som ej hinner faktureras innan en kundbåt ska hämtas betalas senast vid hämtning av båten. Kredit lämnas inte för tilläggstjänster och service.

Varvet lämnar inte ut båtar utan att full betalning har erlagts. Detta gäller även då dröjsmål i betalning skett från kundens sida vilket medfört att varvet har en fordran på kunden.

Observera att kostnader för förvaring av båtar på vinter- eller sommarplatser är momsbelagd. Vår prislista kan komma att ändras, gällande prislista är den som från tid till annan är utlagd på vår hemsida. Huvudsaklig uppdatering sker vid halvårsskifte juni/juli.

Påminnelseavgift debiteras med 250 kr per utskickad påminnelse om betalning. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad.

Varvet debiterar faktureringsavgift vid utställande av faktura eller kontantnota.

Vistelse inom varvsområdet
All vistelse inom varvsområdet sker på egen risk. Det är förbjudet att vistas i eller kring andra kunders uppställda båtar samt utan vår kännedom i våra verkstäder och lokaler. Barn får ej lämnas utan uppsikt inom området och de får inte heller leka på varvsområdet.

Hundar får ej rastas på varvsområdet. Rökning är förbjuden inom alla våra verkstäder och lokaler.


Avlämnande av båt för service eller förvaring

Vid avlämning av båt för förvaring eller service skall varvet medges tid att med kunden besiktiga båten med avseende på båtens skick och eventuella skador samt att upprätta protokoll och dokumentation över skadorna och/eller båtens allmänna skick. Varvet förbehåller sig rätten att fotografera båten med avseende på eventuella skador som upptäcks. Skador som kunden känner till skall meddelas till varvet.

Båten skall lämnas med för båten lämpliga fendrar och förtöjningstampar.

Vid avlämning av segelbåt som ska täckas skall mantåget demonteras av kunden. Kunden ansvarar även för återmontering av mantåget efter sjösättning.

Varvet tar inte ansvar för om vinterförvarad båt drabbas av mögelpåväxt under vinterförvaringen. Kunden ansvarar själv för att båten lämnas i sådant skick att skador ej inträffar. Om båten lämnas ostädad och smutsig ökar risken för att det uppstår mögel eller andra skador till följd av detta. Varvet kan ej ta ansvar för skador som uppstår på vinterförvarad båt till följd av tekniska brister, ålder eller skick på båten. Exempelvis kan varvet ej ansvara för att batterier laddas ur och förstörs om kunden lämnar båten med undermåliga batterier, elsystem eller bristfälliga kablar, detta oavsett om kunden beställt batterivård.

Varvet tar inte heller ansvar för skador som kan uppstå på kapell då dessa hanteras. Det beror på att kapell åldras snabbt och att både rutor och kapellduk därför mycket lätt kan skadas även vid helt normal hantering.

Varvet tar inget ansvar för kundens tekniska utrustning om service eller underhåll av specifik utrustning ej beställts.

Varvet tar inget ansvar för löst material som kunden lämnar på varvsområdet.

Båtar har en benägenhet att vara fuktiga invändigt och det är kundens ansvar att tillgodo se att båten invändigt lämnas i sådant skick att mögel ej uppkommer på inredningen. Dynor och annan lös utrustning tas med fördel ur båten och förvaras lämpligen i torr miljö.

Vid iordningställande av båtar inför vintersäsongen kan varvets möjlighet att snabbt ta upp båtar och täcka dessa påverkas av faktorer som vi ej råder över. Plötslig kyla, snöfall och regn är faktorer som kan ha avgörande betydelse för hur snabbt varvet kan genomföra planerade åtgärder. Även plötslig anhopning av antalet inlämnade båtar kan påverka hur snabbt arbetet kan genomföras.

Varvet tar inget ansvar för skador som uppstår till följd av snö.

Gasol skall vid vinterförvaring tas ur båten och tas bort från varvsområdet. Om detta ej är möjligt skall gasolförekomsten anmälas till varvet för varvets godkännande.

Eld (grillning etc.), svetsning eller andra heta arbeten får ej förekomma på varvsområdet eller på bryggorna utan särskilt tillstånd av varvet.

Vinterplatser i våra lokaler, på vårt varvsområde eller vid bryggorna

Vintersäsongen börjar tidigast den 1 oktober och slutar senast den 31 maj, inom vilken tid vinterplats erbjuds. För vinterplats i Isfri hamn gäller tiden 1 november till den 15 april.

För båtar som hyr plats i vår isfria hamn ansvarar kunden själv för att båten eller båtens utrustning såsom vattensystem, motorer eller annan fryskänslig utrustning ej fryser sönder. Varvet tar inte ansvar för skador som uppstår på grund av eller som en följd av frysning om inte varvet överenskommit om sådan tjänst med kunden. Att el finns tillgängligt för vinterplatser i isfri hamn är ej en garanti för att frysskador ej kan uppstå.

Förtöjningstampar, rep, kedjor etc. får ej lämnas på bommar och bryggor under vintern, undantaget platser som hyrs i vår isfria marina. Kvarlämnade sådana förtöjningsanordningar medför att ansvarig kund faktureras en tilläggsavgift om 300 kr per tillfälle.

El finns tillgänglig för platser i vår Isfria hamn och debiteras enligt prislistan. För platser utomhus på land finns ej vinter-el för kundernas båtar, batteriladdning, värme eller landströmsuppkoppling. Batterivård kan beställas för underhållsladdning av batterisystem. Om batterivård ej önskas gäller att kunden får demontera sina batterier och ombesörja batterivård och laddning av batterierna på egen bekostnad.

Varvet förbehåller sig rätten att debitera extra kostnader som kan uppstå. Exempelvis om en kundbåt avviker från ett för båten normalt slitage eller om båten lämnas till varvet så att extra kostnader för omhändertagande av båten uppstår.

Typexempel då extra kostnader kan komma att debiteras;

• båt lämnas mycket smutsig,

• båten lämnas dåligt förtöjd så att varvets personal måste flytta, fendra om eller förtöja om båten innan upptagning,

• segelbåt lämnas utan att mantåget demonteras inför täckning,

• båten skick vad gäller bottenmålning, skrov och däcksytor eller liknande är väsentligt sämre än vad som kan förväntas,

• båtens underhåll har varit eftersatt,

• demontering av kapell, batterier och tank etc. för hämtning av kund.

Kunden har ej tillåtelse att överlåta bokad eller betald vinterplats till annan utan varvets skriftliga godkännande.

Sjösättningstid skall av kunden särskilt beställas med minst 5 veckors framförhållning.
Detta gäller oavsett den på hösten angivna preliminära eller önskade sjösättningstiden. Beställning skall ske via email och kund ska då ange den dag båten önskas hämtas. Varvet bekräftar därefter med email att båten är inlagd på varvets sjösättningslista för hämtning. Båtarna sjösätts normalt dagen före dag för hämtning. Vid beställning av sjösättning skall kunden omgående till varvet leverera nödvändig utrustning som kunden eventuellt förvarar hemma såsom bränsletank, batterier, kapell etc.

Fördröjning att lämna utrustning påverkar sjösättningstiden. Sjösättning kan även fördröjas på grund av dåliga väderförhållanden samt av att kunder blockerar möjligheten att sjösätta, exempelvis för att de ej vårrustar sin båt i tid. Varvet gör vid sådana omständigheter allt som är möjligt och rimligt för att sjösätta båtar ändå.

Varvet ersätter inte kund vid försenad sjösättning då möjligheten att iordningställa och sjösätta båten påverkas av faktorer utanför varvets kontroll, exempelvis väder och vind.

Kund som ej avhämtar sin båt efter sjösättning och överenskommen tid debiteras efter påminnelse 500 kr per dygn i särskild hamnavgift.

Kund som ej avhämtar sin båt efter vinterförvaring på land debiteras enligt prislista.

Sommarplatser i vår Marina

Sommarsäsongen börjar tidigast den 16 april och slutar senast den 31 oktober inom vilken tid sommarplats erbjuds.

Sommarplats i vår marina skall vårdas av kunden. Nerskräpning får ej förekomma vare sig på bryggor eller på land. Kund som skräpar ner eller lämnar löst material liggande på bryggor eller varvsområde kommer debiteras städkostnaden.

Förtöjningstampar, rep, kedjor etc. får ej lämnas på bommar och bryggor under vintern. Kvarlämnade sådana förtöjningsanordningar medför att ansvarig kund faktureras en tilläggsavgift om 300 kr per tillfälle.

All förbrukning av el utöver tillfällig laddning av batterier debiteras enligt vår prislista.

Kunden har ej tillåtelse att hyra ut sommarplats i andra hand utan varvets skriftliga godkännande.

Tillfälligt arbete på kaj

För båt som tillfälligt bereds plats på kaj eller på varvets område utgår dagshyra menligt vår prislista.

Arbete på egen båt

Eventuellt arbete som kan påverka vår miljö och som kunden önskar utföra på sin båt skall anmälas och godkännas av varvet innan arbetet påbörjas.

Observera! Blombergs Båtvarv lånar INTE ut verktyg, högtryckstvätt, maskiner eller annan utrustning.

Arbete som kund önskar utföra med egen anlitad entreprenör eller arbetskraft tillåts generellt inte på varvets område eller i våra lokaler. I vår inomhushall med värme får kund ej utföra polering, slipning, målning eller annat nersmutsande arbete. Arbete som kund önskar utföra på båt förvarad inne varmt ska anmälas till varvsledningen för godkännande och överenskommelse av tid för genomförande.

På varvsområdet, bryggor och bryggplatser eller i våra lokaler får du som kund ej utföra blästring, sprutmålning, användande av kapmaskin (rondell), svetsning, skärbränning eller annat arbete som medför risk för skador på andra båtar. Eld (grillning etc.), får ej förekomma på varvsområdet eller på bryggorna. Kund som skräpar ner eller lämnar löst material liggande på bryggor eller varvsområde kommer debiteras städkostnaden. Slipjobb som utförs på varvets område eller i våra lokaler ska alltid ske med professionell utrustning. Slipmaskin med enbart dammuppsamlare får ej användas.

Alla slipjobb ska utföras med slipmaskin med dammsugarfunktion.

Miljöhänsyn – Direktiv och regler för arbete på egen båt på Blombergs Båtvarv 

För oss som företag och för dig som kund hos oss måste vi gemensamt på alla sätt möta de krav som ställs på verksamheten. Att ligga på varv med båten innebär att du som kund måste följa de krav som ställs bland annat rörande miljörelaterade frågor. För att skapa klarhet kring detta har vi tagit fram denna information som vi nu delger våra kunder.

Slipning och skrapning av båtar ska ske på ett godtagbart sätt. Detta innebär att slipdamm ska samlas upp i en dammsugare för att kunna tas omhand som farligt avfall. Skrapning av båtar ska ske så att avskrapat material kan omhändertas som farligt avfall. Detta kan exempelvis göras genom att marken täcks med presenningar.

Skräp får endast slängas i avsedda sopbehållare. Farligt avfall lämnas till miljöstationer. Farligt avfall inkluderar bland annat gammal färg, slipdamm som skapas, avskrapad färg, glykolblandat vatten, gamla batterier etc. Absorbtionsmaterial som används till att suga upp till exempel spill ska också tas omhand som farligt avfall.

Läckage och liknande av oljor, bränslen etc. (både på land och i vattnet) måste tas omhand av båtägaren. Absorbtionsdukar och liknande som används till att suga upp spill slängs i behållare för farligt avfall. Större läckage tas omhand av Räddningstjänsten alternativt Kustbevakningen beroende på om det är på kommunalt eller statligt vatten (statligt vatten sköts av Kustbevakningen medan kommunalt vatten sköts av Räddningstjänsten).
Om Blombergs Varvet upptäcker läckage eller spill från kundbåt och det är uppenbart att kunden/ägaren till båten ej omedelbart tar eget ansvar för den uppkomna situationen kommer Blombergs Varvet på kundens bekostnad åtgärda problemet och debitera kunden, samt anmäla det inträffade till berörda myndigheter.

Från och med den 1 april 2015 är det förbjudet att tömma båtars latrinavfall på svenskt vatten. Latrinavfall ska istället tömmas i hamnar där sugtömningsstationer eller motsvarande finns. Om en båt med fast toalett inte har möjlighet till sugtömning ska toaletten inte användas alternativt byggas om så att detta blir möjligt. På hemsidan www.batmiljo.se finns information om var möjligheter till toalettömning för båtar finns.
Blombergs BåtVarv kan på uppdrag montera ventiler, slang och däcksanslutningar för sugtömning av septitankar.

Enligt Havs- och Vattenmyndigheten bör målning med biocidfärger/ antifoulingfärger undvikas. För att undvika
påväxt på båtskrovet kan exempelvis båtskrovet tvättas under säsong över en spolplatta eller i en borsttvätt utrustad med en uppsamlingsbassäng. För att undvika påväxt av havstulpaner bör båten tvättas kort efter det att havstulpanerna börjar fästa. Då är de fortfarande mjuka och enkla att tvätta bort. När havstulpanerna fäster i olika områden går att få rapporter om via hemsidan www.batmiljo.se.

Om man vill tvätta båten där godtagbar rening inte finns ska båten från och med år 2015 vara fri från biocidfärger och gamla färglager ska ha tagits bort, detta då de gamla färglagren fortsätter att läcka gifter flera år efter det att man slutat måla. En ren båt kan då tvättas av för hand när den ligger i vattnet (men det innebär så klart lite arbete för båtägaren) eller spolas av på land även där reningsutrustning saknas.

Från och med sommaren 2016 kommer Blombergs Båtvarv inte tillåta kunder att vinterkonservera sina båtmotorer själva på varvsområdet eller i vår marina om detta inte kan ske helt utan spill av glykol. Konservering måste ske i ett helt slutet system med omhändertagande av glykol eller glykolblandat vatten. Detta gäller såväl vid konservering som vid igångkörning på våren. Varvet investerar stora summor i miljöåtgärder, bland annat byggs spolplattan om med ny filteranläggning och vi investerar i utrustning för att kunna ta hand om glykol och spill vid konservering av motorer.

Återvinning/miljöstation och toaletter
På varvsområdet finns även en miljöstation för hantering av miljöfarligt material såsom olja, batterier och liknande. Deponi av batterier och annat material debiteras en miljöavgift enligt prislistan per tillfälle.

Nyckelinlämning vid förvaring eller service
Kunden skall lämna nyckel till båten vid vinterförvaring av densamma på varvet. Vid inlämning av nyckeln ska det vara märkt med kundens namn, båtens typ samt det nyckelskåpsnummer som nyckeln erhåller på varvet.

Avtal och Uppsägning
Beställning av vinter- eller sommarplats, av tjänster eller service medför att ett avtalsförhållande mellan kunden och varvet uppstått där kunden förbinder sig att följa de villkor som gäller och vilka villkor anges i detta dokument. Kund som erhållit vinterplats erbjuds förvaring enligt överenskommet förvaringsalternativ för en säsong åt gången. Vinterplats måste alltså beställas inför varje vintersäsong.

Kund kan särskilt teckna ett ”Trogen kund-avtal” vilket utgör ett tre- årskontrakt rörande vinterförvaring av kundens båt. Villkoren för detta kontrakt anges i kontraktsformuläret.

Kund som erhållit sommarplats i varvet behåller sin plats följande sommar om platsen ej sagts upp av endera kunden eller varvet.

Varvet förbehåller sig rätten att säga upp en kund för omgående avflyttning utan att särskilt ange skälen för uppsägningen. Kund som ej önskar behålla sin sommarplats kommande säsong skall säga upp platsen senast under januari månad respektive år. Om kunden ej säger upp sin sommarplats har avtalet förlängts med en säsong. Kund som därefter säger upp sin sommarplats kommer erhålla kreditering av den erlagda kostnaden för platsen endast i det fall varvet åter kan hyra ut platsen. Kreditering kommer tillgodoräknas kunden i den omfattning som är skälig beroende på hur lång tid av säsongen som förflutit, samt endast om varvet kan hyra ut platsen till annan kund innevarande säsong.

Kunden åtar sig att följa de anvisningar om betalning, vård av plats, sophantering och övrigt som finns anslaget på området eller anges i detta villkorsdokument.

Varvet förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra eller uppdatera detta villkorsdokument.

Försäkring

Båt som förvaras på Varvet skall vara försäkrad av kunden. All förvaring och upplåtelse av plats på varvsområdet, i våra lokaler eller i vår marina vid bryggor och bojar sker på kundens egen risk där skador som kan uppstå utanför varvets kontroll regleras genom kundens egen försäkring.

Vid förlust, stöld, brand och skadegörelse av kundmaterial på vårt område gäller båtägarens försäkring. Varvet ansvarar endast för skador som orsakas av varvets personal vid hantering av båtarna.