Villkor i enlighet med överenskommelsen 2012/14 mellan Konsumentverket och Sweboat, Båtbranschens Riksförbund.

Ladda ner Blombergs avtal  här.
Skicka sedan in signerat avtal via mail till thomas@blombergsbatvarv.se.

 1. Avtalets omfattning

Avtalet omfattar upplåtelse av båtplats i hamn och/eller båtplats på land, samt i övrigt vad som framgår av avtalet, punkterna A och B. Avtalet gäller enligt de villkor som anges nedan och tillsammans med ordnings- och säkerhetsföreskrifter.
Avtalet är tillämpligt då båtägaren har tillgång till båten även om den är placerad på ett område som inte är tillgängligt för allmänheten.

 1. Avtalstid

Tidsbegränsat avtal

Avtalet gäller från dagen för upplåtelsen till och med slutdatum.

Tillsvidareavtal

Avtalet gäller från dagen för upplåtelsen till dess att det sägs upp. Uppsägning kan ske senast 30 dagar innan avtalad säsongs början. Om inte annat avtalats avses med säsong följande: sommarsäsongen sträcker sig mellan 1 april – 1 oktober och vintersäsongen mellan 1 oktober -1 april. Om båtägaren under säsongen överlåter sin båt ska han eller hon ändå ha rätt att frånträda avtalet i samband med överlåtelsen om upplåtaren kan upplåta båtplatsen till annan. Båtägaren ska upplysa upplåtaren om att ett ägarbyte skett. Se även punkten 14 nedan.

 1. Ändringar i båtplatsavtal samt i ordnings- och säkerhetsföreskrifterna

Upplåtaren ska skriftligen och senast 60 dagar innan avtalad säsongs början meddela båtägaren ändringar och tillägg i avtalet samt i ordnings- och säkerhetsföreskrifterna. Om båtägaren inte godtar ändringarna eller tilläggen, har han eller hon rätt att säga upp avtalet enligt punkten 2 utan kostnad.

 1. Avgift och information på faktura

Avgiften betalas enligt faktura från upplåtaren. I samband med utskick av faktura ska upplåtaren informera om vad som gäller om uppsägning enligt punkten 2 så att uppsägning är möjlig för innevarande säsong. Upplåtaren äger rätt att säsongsvis reglera den avtalade avgiften. Båtägaren ska underrättas om ändrad avgift för ny säsong genom skriftligt meddelande senast 60 dagar innan avtalad säsongs början. Om båtägaren inte godtar den nya avgiften har han eller hon rätt att säga upp avtalet enligt punkten 2 utan kostnad.

 1. Upplåtarens skyldigheter

Upplåtaren ska under avtalstiden tillhandahålla avtalad och ändamålsenlig båtplats och ska fackmässigt utföra avtalade prestationer samt i övrigt med omsorg tillvarata båtägarens intressen. Om upplåtaren ansvarar för upptagning respektive sjösättning av båten ska tid för detta meddelas i god tid före åtgärden.

 1. Båtägarens skyldigheter

Båtägaren ska senast på förfallodagen betala avtalade avgifter, på angiven upptagnings- och sjösättningstid avlämna båten i sådant skick att upptagning respektive sjösättning är möjlig samt följa gällande ordnings- och säkerhetsföreskrifter. Båten ska vara utrustad med 2011/1032 (4) brukbar brandsläckare och tillräckligt med förtöjningslinor och fendrar. Båtägaren ska ha en gällande ansvarsförsäkring. Båtägaren åtar sig att inte bedriva yrkesmässig försäljning inom båtplatsområdet. Vidare ska båtägaren ha upplåtarens samtycke för arbete på båten och/eller dess utrustning om det finns risk för personskada, eller betydande miljö- eller egendomsskada.

 1. Fel i upplåtarens prestation

Om anvisad båtplats inte uppfyller kraven i punkten 5 eller om det i övrigt brister i upplåtarens prestation, ska båtägaren anmäla felet inom skälig tid till upplåtaren och ge denne tillfälle att avhjälpa detta. Om felet inte avhjälps inom skälig tid har båtägaren rätt till prisavdrag som svarar mot felet eller, om felet utsätter båtägarens egendom för skada eller skaderisk, rätt att själv avhjälpa det på upplåtarens bekostnad. Är felet väsentligt får båtägaren även häva avtalet. Uppkommen skada regleras enligt punkten 10.

 1. Dröjsmål med upplåtarens prestation

Om upplåtaren inte i tid tillhandahåller avtalad båtplats, eller om annan utlovad prestation enligt båtplatsavtalet försenas eller uteblir, har båtägaren rätt till en nedsättning av avgiften som svarar mot förseningen eller den uteblivna prestationeneller hålla inne betalningen. Om upplåtaren inte efter uppmaning tillhandahåller plats eller utför prestationen inom skälig tid, får båtägaren, om det inte gäller en prestation av endast ringa betydelse för honom eller henne, häva avtalet. Uppkommen skada regleras enligt punkten 10.

Dröjsmål med sjösättning eller upptagning som orsakas av myndighets åtgärd, strejk, lockout, extrema väderförhållanden eller annan omständighet som upplåtaren inte råder över eller borde kunnat förutse ger dock inte båtägaren hävningsrätt om upplåtaren snarast tillhandahåller en ny tid för sjösättning eller upptagning under förutsättning att båten inte utsätts för påtaglig skaderisk eller ställs utan försäkringsskydd. Skulle denna tid överstiga en månad har båtägaren alltid rätt att häva avtalet. Om upplåtaren är på obestånd så att denne inte kan förväntas fullgöra avtalade prestationer, får båtägaren omedelbart häva avtalet.

 1. Båtägarens avtalsbrott

För dröjsmål med betalning av avgifter enligt detta avtal har upplåtaren rätt till dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635). Upplåtaren får som säkerhet för sådana fordringar kvarhålla båt och utrustning till dess full betalning erlagts eller säkerställts på annat sätt. Upplåtaren får vid kvarhållande, på båtägarens bekostnad flytta båten till annan plats om den hindrar verksamheten. Upplåtaren ansvarar för att båtens skick inte försämras under tiden den kvarhålls.

Åsidosätter båtägaren sina skyldigheter i avseende som medför skada eller omedelbar skaderisk för upplåtaren eller andra båtägare eller deras egendom, får upplåtaren rätta till bristen på båtägarens bekostnad. Upplåtaren ska dessförinnan försöka kontakta båtägaren så att han eller hon ges tillfälle att på egen hand rätta till bristen. Uppkommen skada till följd av bristen regleras enligt punkten 11. Upplåtaren har rätt till ersättning för sina

kostnader om båtägaren inte följer överenskommen upptagnings- och sjösättningstid.

Rätten till båtplats enligt detta avtal är förverkad, och upplåtaren får säga upp avtalet med omedelbar verkan och i förekommande fall förbjuda rustningsarbete om båtägaren:

 1. dröjer med betalning utöver en månad från sista betalningsdag och två veckor sedan påminnelse skickats till båtägaren under uppgiven adress,
 2. före betalning för avtalsperioden är på obestånd så att han eller hon inte kan förväntas fullgöra avtalade prestationer,
 3. förfogar över rätten till båtplats i strid med punkten 14 nedan. 2011/1033 (4)
 4. i väsentligt avseende bryter mot gällande ordnings- och säkerhetsföreskrifter och trots tillsägelse inte upphör med åtgärden.
 1. Upplåtarens skadeståndsansvar

För personskada ansvarar upplåtaren enligt allmänna skadeståndsregler.

För sakskada ansvarar upplåtaren om båtägaren kan visa att upplåtaren eller någon som han eller hon har anlitat orsakat skadan genom vårdslöshet. Om skada på båt eller utrustning beror på fel i båtplats eller på att förpliktelser enligt punkterna A och B i avtalet inte fullgjorts, ansvarar upplåtaren om denne inte kan visa att denne inte varit vårdslös. För övrig skada ersätts endast utgifter och inkomstförlust, som båtägaren kan visa att upplåtaren eller någon som denne har anlitat orsakat genom vårdslöshet.

Den skadelidande parten ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.

 1. Båtägarens skadeståndsansvar

För personskada ansvarar båtägaren enligt allmänna skadeståndsregler.

För sakskada inklusive skada på tredje mans egendom, för vilken upplåtaren hålls ansvarig, ansvarar båtägaren om upplåtaren kan visa att båtägaren orsakat skadan genom vårdslöshet. Av övrig skada ansvarar båtägaren endast för utgifter och särskilda kostnader som han eller hon orsakat upplåtaren genom vårdslöshet, dock högst intill ett (1) prisbasbelopp eller självrisken i upplåtarens företagsförsäkring, om denna är lägre. Båtägaren ansvarar också för vårdslöst handlande av någon i hans eller hennes familj eller någon som med båtägarens tillstånd använder eller utför arbete på båten. Den skadelidande parten ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada.

 1. Skadeanmälan och besiktning

Får en part vetskap om skada ska han eller hon snarast meddela den andra parten om detta. Kan parterna inte enas om skadans storlek eller reglering, ska protokoll upprättas, som anger skadorna och deras orsak. Om parterna inte kan enas om protokollets innehåll, ska opartisk besiktningsman tillkallas och avge rapport. Båtförsäkringsbolagens besiktningsman kan i stället utnyttjas, om parterna är överens om detta.

 1. Övergiven och kvarlämnad egendom

Är båten uppenbarligen övergiven, och har båtägaren inte avhörts under loppet av ett år från sommar- respektive vintersäsongens slut, får upplåtaren sälja den som föreskrivs i lag om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats (1985:982) under förutsättning, att båtägaren har obetalda förfallna avgifter som inte är föremål för rättslig prövning, att båtägaren genom skriftligt meddelande till uppgiven adress uppmanats att betala skulden och upplysts om att båten annars ska säljas efter tre månader, och att denna tid löpt ut.
Eventuellt överskott vid försäljning ska redovisas till båtägaren. Egendom som båtägaren lämnat kvar på upplåtarens område efter avtalstidens slut tillfaller upplåtaren utan lösen, omedelbart om den uppenbarligen saknar försäljningsvärde och annars tre månader efter att båtägaren skriftligen uppmanats att hämta den. Fungerande maskinverktyg, motorer, bilar och annan egendom av större värde ska dock anmälas till polismyndigheten.

 1. Överlåtelseförbud

Båtägaren får inte utan upplåtarens skriftliga samtycke överlåta eller upplåta båtplatsen eller andra rättigheter enligt detta avtal.

2011/1034 (4)

 1. Tvist

Om en tvist uppstår och parterna inte kan lösa den på egen hand, kan en konsument vända sig till den kommunala konsumentvägledningen. Tvister bör i första hand prövas av Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Tvister kan även prövas av allmän domstol. När prövning sker i dessa instanser får den fordran som är tvistig inte drivas in.